جستجوی: وب اسکان مدیر -- 2 مورد یافت شد --
  • قوانین: عزل مدیر ساختمان
    عزل مدیر و انتخاب مدیر جدید اگر مالکان نخواهند مدیر یا مدیران ساختمان در سمت خود باقی بمانند در این صورت می توانند با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به عزل مدیر یا مدیران مذکور اقدام کرده و هم ...
  • قوانین: وظیفه مدیر ساختمان در مورد بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی
    وظیفه مدیر ساختمان در مورد بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن در ماده 20 , مدیر یا مدیران را موظف نموده است که تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقاب ...