طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است
دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.


در مورد اینکه چه موقع هزینه مشترک آپارتمان باید دریافت شود ، رای قانونی چیست؟
تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها راجع به پرداخت هزینه‌های مشترک، مخصوص هزینه‌های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می‌گیرد


نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها
نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد.


آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدي
آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدي


طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است
دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.