پکیج ها

مناسب با نیازهایتان پکیج مورد نظر را انتخاب کنید

پکیج برنزی

4هزار تومان / ماهیانه

مناسب برای ساختمان های 10 واحدی
 • Five Brand Monitors
 • Five Keyword Monitors
 • Basic Quota
 • PDF reports
 • Full Social Profiles
 • 500 Search Results

پکیج نقره ای

8هزار تومان / ماهیانه

مناسب برای ساختمان های 20 واحدی
 • Five Brand Monitors
 • Five Keyword Monitors
 • Basic Quota
 • PDF reports
 • Full Social Profiles
 • 500 Search Results

پکیج طلایی

16هزار تومان / ماهیانه

مناسب برای ساختمان های بیش از 20 واحدی
 • Five Brand Monitors
 • Five Keyword Monitors
 • Basic Quota
 • PDF reports
 • Full Social Profiles
 • 500 Search Results