حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۰

 

 

جدول حقوق و مزایای حداقل بگیران و سایر سطوح در سال ۱۴۰۰

ردیف

شرح

روزانه (ریال)

ماهیانه (ریال)

سطح پایه (حداقل)

۱

حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز

۸۸۵,۱۶۵

۲۶,۵۵۴,۹۵۰

۲

بن کارگری

۲۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۳

حق مسکن

۱۵۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰

۴

حق اولاد (برای هر فرزند)

۸۸,۵۱۶

۲,۶۵۵,۴۹۵

۵*

پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)

۴۶,۶۶۶

۱.۳۹۹.۹۸۰

سایر سطوح

۱

درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل

۲۶ درصد

۲

مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه

۸۲,۷۸۵

۲,۴۸۳,۵۵۰

۳

پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار)

۴۶,۶۶۶

۱.۳۹۹.۹۸۰

۴

بن کارگری

۲۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۵

حق مسکن

۱۵۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰

۶

حق اولاد (برای هر فرزند)

۸۸,۵۱۶

۲,۶۵۵,۴۹۵

 


افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ به چه میزان است؟

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال تعیین کرد.
 برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۲۶درصد به اضافه ماهانه ۲,۴۸۳,۵۵۵ ریال تعیین شد.

مسئولیت بررسی افزایش حقوق کارگران با چه کسی است؟

بررسی و انجام تکالیف مربوط به افزایش حقوق کارگران بر عهده شورایعالی کار متشکل از:

  • وزیر کار و امور اجتماعی

  • دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع

  • سه نفر از نمایندگان کارفرمایان ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان

  • سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار