ایجاد پلن شارژ در نرم افزار مدیریت ساختمان وب اسکان

براساس پیشنهادات و در خواست های برخی از مشتریان ، قابلیت ثبت پلن شارژ در سامانه ایجاد گردید ، پیش بینی روش اختصاصی ثبت شارژ ویژه هر آپارتمان در قالب مصوبات و تصمیمات مجمع و مدیران مجتمع از جمله ویژگی بارز این قابلیت می باشد.

با توجه به اینکه در گذشته صرفا امکان ثبت شارژ ثابت و شارژ براساس متراژ در سامانه وب اسکان وجود داشت ، این موضوع محدودیت هایی را برای اعمال تصمیمات مدیران ساختمان برای تقسیم شارژ در بین ساکنین مجتمع به وجود آورده بود ، بطور مثال چنانچه قرار بر این بود تا مدیران ساختمان حسب تصمیم مجمع عمومی یا نظر هیئت مدیره ارقام متغییر را برای شارژ ماهانه برخی واحدها در نظر بگیرند می بایست در سرفصل امور مالی بخش تقسیم شارژ رقم ثابتی را به عنوان شارژ هر واحد تعیین نمایند و چنانچه قرار بر این بود اعداد برخی واحدها بر اساس یکسری از فرمولها مثل متراژ یا نفرات محاسبه گردد ، می بایست یکبار آنرا به صورت جداگانه در جدول اکسل شارژ ساختمان محاسبه و سپس آنرا به سامانه منتقل نمایند که این موضوع باعث طولانی شدن ثبت شارژ و به زحمت افتاد مدیرساختمان می گردید.

از همین رو کارشناسان فنی و مالی مجموعه نرم افزارشارژ ساختمان وب اسکان با بررسی پیشنهادات وامکان سنجی موضوع قابلیتی را در سامانه فراهم نمودند تا مدیرساختمان بر اساس آخرین تصمیم اکثریت مالکین یا صورتجلسه مدیران ساختمان از سرفصل تنظیمات ، مدیریت پلان شارژ نسبت به ثبت اختصاصی یکی از روش های تقسیم شارژ آپارتمان شامل : تقسیم شارژ براساس متراژ ، تقسیم شارژ براساس نفرات ، تقسیم شارژ براساس معیار ثابت یا رقم خاص برای برخی واحدها اقدام نمایند ، در نهایت از سرفصل امور مالی و ثبت شارژ جدید با انتخاب پلان تعریف شده فوق  و دوره تاریخی شارژ مربوطه را برای بدهکار نمودن واحدهای ذیربط اعمال نمایند.

سایت وب اسکان با افتخار آمادگی دارد تا در جهت بهبود و توسعه نرم افزار از نظرات ارزشمند کلیه اعضا استفاده نماید.