قوانین آپارتمان نشینی

نمونه اساسنامه ساختمان

نمونه اساسنامه مدیریت ساختمان با در نظر گرفتن عمده موارد و دغدغه های مدیران و مالکین آپارتهانها توسط کارشناسان سامانه مدیریت آپارتمان وب اسکان تهیه و در اختیار مخاطبین محترم قرار می گیرد.

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

نگهداری سگ در آپارتمان

تهدید علیه بهداشت عمومی، محوطه مشاعی آپارتمان، نگه‌داری سگ تهدید علیه بهداشت عمومی، نگه‌داری سگ، محوطه مشاعی آپارتمان

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

در مورد اینکه چه موقع هزینه مشترک آپارتمان باید دریافت شود ، رای قانونی چیست؟

تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها راجع به پرداخت هزینه‌های مشترک، مخصوص هزینه‌های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می‌گیرد

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

قوانین عضویت در وب اسکان

مقررات عضویت در سامانه و نرم افزار شارژ ساختمان و مدیریت مجتمع مسکونی تجاری اداری

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها با اصلاحات بعدی‌

قانون تملک آپارتمان ها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی مالکیت قسمت های مختلف ساختمان و هم چنین بیان کردن قوانین مربوط به اداره امور ساختمان وضع گردیده است.

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343.12.16

قانون تملک آپارتمان ها از سوی وزارت راه و شهرسازی برای معرفی مالکیت قسمت های مختلف ساختمان و هم چنین بیان کردن قوانین مربوط به اداره امور ساختمان وضع گردیده است.

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

در مورد اینکه چه موقع هزینه مشترک آپارتمان باید دریافت شود ، رای قانونی چیست؟

تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها راجع به پرداخت هزینه‌های مشترک، مخصوص هزینه‌های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می‌گیرد

مطالعه ادامه


قوانین آپارتمان نشینی

طرح دعوای مطالبه شارژ فقط توسط مدیرآپارتمان امکانپذیر است

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید.

مطالعه ادامه