در خصوص دعوی وکلای خواهان‌ها به‌طرفیت خواندگان موصوف به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت افت قیمت ملک(آپارتمان) موکلین با جلب نظر کارشناسی مقوم به پنجاه و یک‌میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی وکلای خواهان‌ها اجمالاً اشعار داشته‌اند:((ش. با نصب آنتن و سایر تجهیزات بر پشت بام مجتمع مسکونی، مزاحمت‌های گاه و بیگاه و شبانه روزی پرسنل فنی و سروصدای بسیار فراوان و خصوصاً بیم مردم از ابتلا به بیماری‌های ناشی از امواج و اشعه‌های ساحل شده از این تأسیسات موجبات افت قیمت بسیار زیاد ملک موکل که در آخرین طبقه نیز قرار گرفته است شده است و هیچ‌کس حاضر به خرید آپارتمان موکل نگردیده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) دادگاه اولاً ایراد شکلی وکیل خوانده ردیف اول را وارد ندانسته زیرا طبق قانون تملک آپارتمانها همان‌گونه که مدیران ساختمان در جهت استیفای حقوق مالکین می‌توانند دعوی طرح کنند، دعاوی احتمالی علیه ساختمان نیز بایستی به‌طرفیت ایشان بایستی اقامه شود لذا به ردّ ایراد اظهار نظر می‌شود ثانیاً در ماهیت دعوی نظر به اینکه اولاً ورود زیان به خواهان‌ها مسلم نیست ثانیاً دلیلی وجود ندارد که در صورت تحقق خسارت آن را منتسب به فعل زیان‌بار خواندگان به‌صورت مستقیم بدانیم لذا دادگاه ارکان دعوی مسئولیت مدنی را حاصل ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید.حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ر. و س.الف. با وکالت م.ق. و ب.الف. به‌طرفیت هیئت مدیره مجتمع مسکونی و ش. نسبت به دادنامه شماره 9101409-28/12/91 شعبه 16 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم بر بی‌حقی در دعوای مطالبه افت قیمت آپارتمان شماره 203 واقع در طبقه 20 مجتمع مسکونی ازاین‌جهت وارد و مؤثر است که با توجه به مستندات منضم به دادخواست نخستین وکالت تجدیدنظرخواهان (خواهان‌های دعوی نخستین) حداکثر در حد مراجعه به مالکین و فروشندگان واحدهای برج بهار و طرح دعاوی علیه ایشان اعتبار دارد درحالی‌که این وکالت‌نامه‌ها مستمسک طرح دعوی علیه هیئت مدیره مجتمع و ش.قرارداده ‌شده فلذا رأی صادره در ماهیت دعوی قابلیت تأیید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن در خصوص دعوی نخستین به استناد ماده2 و بند 3 ماده84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌نماید .این رأی قطعی است.


http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=SXpmU1YvNDF3Qkk9