در خصوص دعوی آقای د.د. و خانم الف.ی. به‌ وکالت از آقای ن.ج. و خانم خ.الف. به طرفیت آقای م.ع. و س.(دفتر نمایندگی غرب تهران) به‌ خواسته الزام خوانده به صدور اجازه تفکیک لوله‌کشی گاز مشاعی یک واحد تحت مالکیت خواهان‌ها ازمجموع دو واحد آپارتمان مجتمع مسکونی و نصب انشعاب کنتور گاز مستقل، با احتساب محکومیت به پرداخت هزینه‌های دادرسی دادگاه، مستنداً به قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم»، خوانده را ملزم به صدور اجازه تفکیک لوله‌کشی گاز مشاعی ـ که به‌شرح فوق بیان گردیده ـ می‌نماید. لکن در خصوص خوانده دیگر چون دعوی توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد، دادگاه مستنداً به ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً دادگاه خوانده ردیف اول را مستنداً به مواد 519، 520قانون آیین دادرسی مدنی و 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی به پرداخت 105000 ریال هزینه دادرسی و 300000 ریال خسارات دادرسی درحق خواهان محکوم می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.


رای دادگاه تجدید نظر

شماره 712 ـ 14/8/1391 صادره درپرونده کلاسه 91/466 شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران، متضمن صدور حکم به الزام تجدیدنظرخواه به صدور اجازه تفکیک لوله‌کشی گاز مشاعی. نظر به‌اینکه به موجب ماده 3 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16 اسفند 1343 حقوق مالکین در قسمت‌های مشترک، غیرقابل تفکیک می‌باشد و اینکه نحوه محاسبه هر یک از مالکین مشاع نسبت به هزینه‌های مشترک در ماده 4 اصلاحی قانون مذکور معین گردیده است، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد تشخیص ومستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستنداً به صدرماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dlpMRi9Nb1lONGc9