حفاظ درب واحدهای آپارتمان

چنانچه درساختمانی به دلیل به هم خوردن ظاهر مشاعات ساختمان,مدیرساختمان مانع ازنصب درب حفاظ آهنی برای واحدها می شود,مالکان می توانند بامراجعه به شورای حل اختلاف محل نسبت به جلب نظر کارشناس برای تایید ضرورت نصب حفاظ وعدم ایجادضرر برای سایر مالکان مشاعی اقدام وسپس آن رانصب کنند