سلب آسایش با صدای پای ساکنان طبقه فوقانی

شدت انعکاس صدای برخوردپا یا جسم دیگربا کف آپارتمان که به طبقه پایین منتقل شده وموجب اختلال آرامش آن طبقه می شود,اصولا از مسائل فنی وسازه ساختمان است وبرای اینکه به کل ساختمان مربوط نیست,نمی تواند اقدامی از سوی مدیر ساختمان قابل تصور باشد اما هرگاه صدای پاوبرخورد اجسام طبقه بالا بیش ازحد متعارف موجب سلب آسایش آپارتمان طبقه پایین باشد,مالک طبقه فوقانی به عنوان مزاحم در دادسرای عمومی قابل تعقیب خواهد بود

 

برای دسترسی کامل به قوانین آپارتمان نشینی  سایت وب اسکان را دنبال کنید.

" سایت وب اسکان-قوانین آپارتمان نشینی  "