وظیفه مدیر ساختمان در مورد بیمه ساختمان در برابر آتش سوزی

ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن در ماده 20 , مدیر یا مدیران را موظف نموده است که تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و سپس چگونگی تعیین سهم هر مالک از حق بیمه را با توجه به ماده 4 قانوناخیر الذکر مقرر داشته است . به این ترتیب باید گفت که بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران برای حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه انجام می دهند