خانه و آپارتمان‌های خاص در دور دنیا
اولین آپارتمان ((شمس العماره))

اولین آپارتمان ((شمس العماره))

از نوشته ها چنین برمی آید که ناصرالدین شاه پس از سفرهای بسیار به فرنگستان با خود می اندیشد که چرا آنها ساختمان های بلند و چند طبقه دارند و ما نداریم! به همین دلیل در حدود سال 1282 هجری قمری فکرش را با دوستعلی خان نظام الدوله معیرالممالک در میان گذاشت و از او خواست تا چنین بنایی را در کاخ گلستان بسازد تا هم خودش و هم همسرانش بتوانند با قرار گرفتن در طبقات فوقانی این ساختمان نظاره گر رفت و آمد مردم و وضعیت شهر باشند.


ادامه مطلب