قوانین آپارتمان نشینی
دعوای مطالبه شارژ در آپارتمان

دعوای مطالبه شارژ در آپارتمانی که دارای بیش از سه مالک می‌باشد توسط مدیر ساختمان به عمل می‌آید. مستندات مواد 18 و 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و مواد 7، 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی آن و بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
تفکیک مشاعات

حقوق مالکین درقسمت‌های مشترک آپارتمان غیرقابل تفکیک می‌باشد. تقاضای تفکیک لوله‌کشی مشاعی ساختمان و ایجاد لوله کشی مجزا برای خواهان بر خلاف قانون تملک آپارتمان‌ها و ترتیب مقرر در آن برای تقسیم هزینه‌هاست و مردود است.

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
حدود اختیارات مدیر ساختمان

بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، حدود اختیارات هیئت‌مدیره ساختمان صرفاً در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان است و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین ساختمان ندارند.

مطالعه ادامه
قوانین آپارتمان نشینی
اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث توسط هیأت مدیره ساختمان

هیأت‌مدیره مجتمع مسکونی فاقد شخصیت حقوقی مستقل برای اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث بوده و اختیارات موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها الحاقی 11/3/76 صرفاً ناظر به اختیار مدیر یا مدیران با شخصیت حقیقی و به‌عنوان مدیر در اقامه دعوا علیه ساکنین همان ساختمانی که مدیریت آن را بر عهده دارند بوده و ناظر به دعوا علیه اشخاص ثالث خارج از ساکنین مجتمع مسکونی نیست

مطالعه ادامه