سامانه مدیریت مالی و حسابداری ساختمان
وب اسکان

این سامانه توسط کارگروه تخصصی متشکل ازفعالان حوزه فناوری و اطلاعات ، مالی و حقوقی طراحی شده است و مدیران مجتمع و شهرک های مسکونی ، اداری و تجاری با استفاده از سامانه "وب اسکان" قادر خواهند بود بدون نیاز به تخصص مالی و همچنین هزینه های مازاد برای اداره امور اجرایی مجتمع ، با سهولت و دقت ، مجموعه مربوطه خود را مدیریت نمایند و بدون دغدغه با استفاده از قابلیتها و روشهای متنوع موجود هزینه های شارژ را برای مالکین و ساکنین تقسیم و یا نکات لازم را به اطلاع آنها رسانده و موجبات افزایش حس اعتماد و مشارکت در مجموعه را فراهم آورند .