جستجوی: وب اسکان مدیر ساختمان وظایف -- 1 مورد یافت شد --
  • وبلاگ: وظایف و اختیارات مجمع عمومی ساختمان
    هیدت مدیره ساختمان وظایفی دارد که دانستن آنها برای تمامی افراد ساختمان مفید می باشد . وظایف و اختیارات هیئت مدیره ساختمان که در قانون تملک آپارتمان‌ها آمده، به شرح زیر  توسط وب اسکان بیان می گردد: