رای بدوی

در خصوص دعوی ح.د. با وکالت خانم ز.ر. به طرفیت ج.، ج.، پ. و ف. همگی ص. و ز.ز. و ع.ع. وس.غ. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک باب پارکینگ از پلاک ثبتی 32246/123 واقع در بخش 11 تهران به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد مبایعه‌نامه شماره 271756 مورخ 10/4/88 مستند دعوی حکایت از معامله یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج را دارد و دلالتی بر معامله پارکینگ نداشته و پارکینگ نیز جزء مبیع نبوده است و در حقیقت مبایعه‌نامه مستند دعوی که فی‌مابین خواهان به‌عنوان خریدار و آقای ع.ع. تنظیم گردیده موضوع آن یک واحد آپارتمان است و پارکینگ در مبایعه‌نامه قید نگردیده و جزء مبیع نمی‌باشد و از طرفی فی‌مابین خواهان و مالک رسمی پارکینگ موضوع دعوی نیز هیچ‌گونه قراردادی و یا مدرکی که مبین واگذاری پارکینگ به خواهان باشد منعقد نگردیده و ارائه نشده است. لهذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کردستی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی 1 ـ آقای ح.د.2 ـ آقای ع.ع. به طرفیت 1 ـ آقای ح.د. وغیره2 ـ آقای ع.ع. و غیره نسبت به دادنامه شماره 91280 مورخ 4/5/91 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به بطلان دعوی آقای ح.د. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک باب پارکینگ از پلاک ثبتی 32246/123 بخش 11 تهران صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان‌ها علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

 

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=Q3hzNUk4cG9ZRTg9