در خصوص دعوی آقای الف.ح. مدیرعامل ساختمان با وکالت آقای ژ.الف. به‌طرفیت خانم ه.ز. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تخلیه آپارتمان در اجرای ماده 13 قانون تملک آپارتمان با این خلاصه توضیح که مجتمع مسکونی دارای 21 واحد بوده که به علت قدمت زیاد با موافقت 20 واحد تخریب و نوسازی آن انجام‌شده و طی صورت‌جلسه مورخ 5/9/92 کلیه مالکین موافقت نمودند آپارتمان‌های خود را تخلیه و تحویل سازنده نماید متأسفانه برخلاف سایر مالکین خوانده از ایفای تعهدات خود علی‌رغم موافقت قبلی به بهانه‌های مختلف استنکاف نمود لذا درخواست الزان خوانده به ایفای تعهد و تخلیه آپارتمان را در اجرای ماده 13 قانون تملک آپارتمان نمودند نظر به اینکه خوانده مکلف می‌باشد به تعهدات قانونی خود مطابق صورت‌جلسه مورخ 5/9/92 در اجرای مقررات مواد 10 و 219 و 1257 و 1258 ق م و ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها اقدام نمایند ولی در جهت قاعده حقوقی موضوع 13 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16 اسفند 1343 موضوع به سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری از حیث بررسی عمر مفید ساختمان و فرسودگی کلی آن ارجاع گردید و کارشناسان در نظریه تقدیمی مورخه 11/12/92 به‌صراحت اعلام داشته (اسکلت ساختمان بر اساس آیین‌نامه‌های قدیمی طراحی‌شده است در مقایسه با سازه‌های جدید بر اساس آیین‌نامه‌های جدید طراحی و ساخته می‌شود از مقاومت لرزه رأی کمتری در برابر زلزله برخوردار است ضمناً مسائل ایمنی آتش‌سوزی نیز در این ساختمان رعایت نشده است نگهداری ساختمان به دلایل بالا مقرون به‌صرفه نبوده و نارضایتی عمومی را به دلیل مخارج زیاد و ممتد ببار آورده است به‌طوری که اکثر مالکین نه به اصلاح و تجدید رنگ نمای و نه حتی به رنگ‌آمیزی داخل واحد خود رغبتی نشان نمی‌دهند) ازآنجاکه در ماده 13 قانون مذکور مقررشده در صورت تشخیص سه نفر از کارشناسان بر فرسودگی کلی ساختمان و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی مالکانی که قصد بازسازی مجموعه را دارند می‌توانند بر اساس حکم دادگاه با تأمین مسکن استیجاری مخالفین با رعایت ضوابط قانونی تجدید بنا مجموعه را نمایند با عنایت به اینکه ایرادات خوانده مؤثر در مقام نبوده و نظریه کارشناسی با اوضاع‌واحوال مطابقت دارد لذا دادگاه ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص مستنداً به ماده 13 قانون تملک آپارتمان‌ها و مواد 1257 و 1258 ق.م. حکم بر الزام خوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه واحد مورد ترافع در قبال تأمین مسکن مناسب صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ه.ز. به‌طرفیت آقای الف.ح. از دادنامه شماره 9201035 مورخ 28/12/92 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه واحد مورد ترافع (واحد 11 ساختمان ن.) در قبال تأمین مسکن مناسب صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و درخواست تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و تقاضای مطروحه در حدی نیست که صحت دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی

است.http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=cVNpTy9jSG8vVDg9