در خصوص دعوی هیئت مدیره مجتمع مسکونی ی. با وکالت آقای م.ش. به‌طرفیت شهرداری به خواسته الزام خوانده به اخذ و تحویل پایانکار قطعی و دائمی برج‌های مسکونی ی. به اعتقاد دادگاه دعوی خواهان مردود و محکوم به ردّ می‌باشد زیرا رابطه حقوقی که بیانگر تعهد خوانده به اخذ پایانکار باشد به این دادگاه اقامه و ابراز نگردیده و مستندات مدرکیه ابرازی نیز هیچ تعهدی را برای شرکت خوانده مبنی بر اخذ و تحویل پایانکار قطعی ایجاد نمی‌نماید و دلایل و مدارک ارائه‌شده از طرف خواهان به نحوی نیست که صحت ادعای ایشان را احراز و اثبات نماید و چون وکیل خواهان دلیل یا ادله اثباتی دیگری پیرامون اثبات ادعای خود اقامه و ارائه نکرده ازاین‌رو دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

رای دادگاه تجدید نظر

درباره دادخواست تجدیدنظرخواهی م.ش. به وکالت از هیئت‌مدیره مجتمع مسکونی ی. نسبت به دادنامه شماره 408-24/6/92 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به اخذ و تحویل پایانکار قطعی و دائمی برج‌های مسکونی ی. موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام‌شده است، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف‌نظر از صحت‌وسقم ادعای تجدیدنظرخواه، با عنایت بر اینکه، هیئت‌مدیره مجتمع مسکونی فاقد شخصیت حقوقی مستقل برای اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث بوده و اختیارات موضوع تبصره 1 ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها الحاقی 11/3/76 صرفاً ناظر به اختیار مدیر یا مدیران با شخصیت حقیقی و به‌عنوان مدیر در اقامه دعوا علیه ساکنین همان ساختمانی که مدیریت آن را بر عهده دارند بوده و ناظر به دعوا علیه اشخاص ثالث خارج از ساکنین مجتمع مسکونی نمی‌باشد. لذا با توجه به فقدان شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواه، دعوای تجدیدنظرخواهی به نحو صحیح اقامه نگردیده، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.


http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dzN5MFlIQlFORjQ9