مسقف کردنِ نورگیر توسط یکی از واحدهای  ساختمان

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ب. به‌طرفیت آقایان 1-ص.ک. 2- ع.ک. به خواسته رفع مزاحمت از مشاعات و قلع‌وقمع بنای احداثی و اعاده به وضع سابق با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان مالک پلاک ثبتی 1734/124 اصلی واقع در بلوار ... در یک مجموعه 15 واحدی بوده و خواندگان در طبقه همکف ساکن می‌باشند و پدر و پسر هستند و سقف پاسیوی منزل مسکونی خود را پوشانده و به‌موجب نظریه کارشناسی تأمین دلیل انجام‌شده این امر باعث شده که به لحاظ عدم نظافت سقف آن موجب بدی منظره آن و مشرف‌به آشپزخانه ایشان می‌باشد و خواندگان باوجود ابلاغ در شعبه حاضر نشده‌اند و بعد از جلسه دادرسی آقای ع.ک. لایحه‌ای ارسال که ضم پرونده شده است و اعلام داشته که خواهان چرا موقع احداث اعتراض ننموده است و ملک در تصرف مستأجر می‌باشد دادگاه نظر به‌مراتب فوق توجهاً به‌اینکه پاسیو جزء مشاعات ساختمان می‌باشد و هیچ‌کس حق استفاده اختصاصی از مشاعات ساختمان را ندارد مستنداً به مواد 2 و9 قانون تملک آپارتمانها و مواد 4 و3 آییننامه اجرایی آن و160 و167 و175 و519 و198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به رفع مزاحمت از فضای نورگیر ساختمان مورد ترافع و اعاده به وضع سابق با برداشتن سقف آن با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به خوانده دیگر آقای ع.ک. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.


 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظر خواهی آقای ع.ک. به‌طرفیت آقای ب.خ. به دادنامه شماره 225-17/3/93 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر رفع مزاحمت از فضایی نورگیر ساختمان و اعاده به وضع سابق و برداشتن سقف و پرداخت خسارت دادرسی، وارد نیست. مسقف نمودن نورگیر از مصادیق الحاق مشاعات به بخش اختصاصی آپارتمان محسوب و با توجه به فراهم شدن موجبات مزاحمت برای واحد آپارتمانی تجدیدنظر خوانده موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور در این مرحله وجود ندارد و تجدیدنظر خواهی باهیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. دادگاه به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه موصوف را در حق تجدیدنظر خواه تأیید می‌نماید این رأی قطعی است .


http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=RTc4aDlybTBUdTQ9