در خصوص دعوی الف. با مدیریت آقای م.ع. با وکالت آقای و.ر. به‌طرفیت آقایان 1- س.م. 2- م.ح. 3- ع.ک. 4- ورثه مرحوم الف.الف. 5- س. به خواسته صدور حکم مبنی بر اصلاح صورت‌مجلس تفکیکی قطعه شماره 2288 پلاک ثبتی 30620 مفروز از 27070 فرعی مجزی شده از 74 اصلی واقع در بخش 11 تهران نسبت به بند اول از صفحه 15 صورت‌مجلس مذکور و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی بدین شرح که خواندگان مبادرت به ساخت مجتمع تجاری و فروش تمامی واحدهای اداری و تجاری آن به اعضای انجمن نموده‌اند و قراردادهای فروش قبل از تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی صورت پذیرفته است و بر مبنای گواهی ساختمان 5/599 مترمربع تأسیسات در طبقه زیر زمین مجتمع بوده است که در زمان تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی محل وقوع کلیه تأسیسات و خطوط انتقال آب و برق و فاضلاب از بخش مشاعات منفک و تحت عنوان انباری واحد اختصاصی تعریف و در حصه سازندگان قرارگرفته است و چون بر مبنای گواهی ساختمان قسمت عمده طبقه زیر زمین تحت عنوان تأسیسات تعریف‌شده و محلی که به‌عنوان انباری تعریف‌شده محل عبور لوله‌های آب و فاضلاب و برق می‌باشد که جزء اشتراکی ساختمان است درحالی‌که در صورت‌مجلس تفکیکی به‌عنوان انباری اختصاصی خواندگان تعریف‌شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است این دادگاه صرف‌نظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه اولاً بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها حدود اختیارات هیئت‌مدیره و مدیران ساختمان صرفاً در خصوص اداره و نحوه استفاده از ساختمان می‌باشد و مدیران ساختمان اختیاری در خصوص ورود در میزان مالکیت مالکین مشاعی و طرح دعوی برای کاستن یا افزودن میزان مالکیت اختصاصی و مشاعی مالکین بر ساختمان ندارند ثانیاً آنچه فی‌الواقع موضوع خواسته خواهان می‌باشد برخلاف آنچه که در ستون خواسته خواهان قیدشده است ابطال صورت‌مجلس تفکیکی می‌باشد زیرا خواهان مدعی است که بر اساس صورت‌مجلس تفکیکی مالکیتی برای خواندگان به‌صورت اختصاصی ایجادشده است که این مالکیت اختصاصی مورد ایراد خواهان می‌باشد و فی‌الواقع تقاضای ابطال این مالکیت را نموده‌اند که این موضوع جزء خواسته خواهان نمی‌باشد ثالثاً با توجه به اینکه راجع به صورت‌مجلس تفکیکی در حقوق مالکین ساختمان مؤثر می‌باشد و لازم است که درصورتی‌که ادعایی راجع به آن مطرح می‌باشد کلیه مالکین مشاعی به‌عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته باشند لذا بنا به‌مراتب فوق‌الذکر این دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌های و تبصره‌های آن و ماده 22 قانون ثبت‌اسناد و املاک و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای و.ر به وکالت از انجمن مالکین مجتمع تجاری الف. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 1040 مورخه 12/12/92 صادره از شعبه 107 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اصلاح صورت‌مجلس تفکیکی قطعه شماره 2388 پلاک ثبتی 30620 قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است با عنایت به اینکه اصلاح مورد ادعا ملازمه با خروج قسمت یادشده از مالکیت اختصاصی مالکین آن دارد فلذا انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یادشده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران