در خصوص دعوی آقای م.الف و خانم ن.ف. به وکالت از انجمن مالکین کوی نوبنیاد ونک به طرفیت خانم پ.ش. به خواسته مطالبه مجموعاً 579/640/182 ریال مطالبات معوق شارژ ماده 34 اساسنامه، مطالبه شارژ ماده 35 اساسنامه و محکومیت به قطع خدمات دولتی با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به اینکه متصدی و ذی سمت در دعوی موضوع قانون تملک آپارتمان‌ها که دارای بیش از سه مالک است مدیر و هیات مدیره انتخابی از جانب مالکین آپارتمان‌ها می‌باشد. لذا خواهان به‌عنوان انجمن کلیه مالکین ذی سمت در طرح دعوی نمی‌باشد با استناد به مقررات مواد 18 و 10 مکرر قانون مذکور و مواد 7، 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی آن و بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی و حقوقی تهران – قاسم پور


 

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی انجمن مالکین کوی نوبنیاد به طرفیت پ.ش. نسبت به دادنامه شماره 595 مورخ 12/7/1391شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است با توجه به عدم احراز سمت خواهان به‌عنوان شخص حقوقی از سوی مالکین و عدم ثبت مؤسسه مزبور در مراجع قانونی و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به مادة 353 قانون فوق‌الذکر، حکم بر تأیید و استواری دادنامة نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=dllHRzNsdXdVaDA9