قرارداد هزینه‌های مشترک ساختمان

در مورد پرداخت هزینه‌ها امکان تنظیم قرارداد قانونی وجود دارد. حتی مالکین می‌توانند توافق کنند و فقط بعضی از ساکنین، هزینه‌های ساختمان را پرداخت کنند.

برای مطالعه قانون آپارتمان نشینی ، نمونه اساسنامه ، صورتجلسه انتخاب مدیرساختمان ، اظهارنامه بدهی شارژ ، نمونه قرارداد آسانسور ، نمونه قرارداد های تعمیرات و نگهداری و مدیریت ساختمان ، پیشنهاد میکنیم سایت تخصصی مدیرآپارتمان وب اسکان را دنبال کنید.