قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

چه کسانی می توانند درخواست سند نمایند؟

الف- املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی تقاضای صدورسند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد

اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و به دلیل عدم دسترسی و یا فوت مالک رسمی و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت نشده است

املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالکین و یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است

املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است

ب- اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارتست از

اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی
اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند
املاک فاقد بنا اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد
اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد
اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد وامکان انتقال رسمی آن از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد

http://www.sabtemelk.ir/

برای مطالعه قانون آپارتمان نشینی ، نمونه اساسنامه ، صورتجلسه انتخاب مدیرساختمان ، اظهارنامه بدهی شارژ ، نمونه قرارداد آسانسور ، نمونه قرارداد های تعمیرات و نگهداری و مدیریت ساختمان ، پیشنهاد میکنیم سایت تخصصی مدیرآپارتمان وب اسکان را دنبال کنید.