غیبت ساکنین ساختمان درجلسه ساختمان

بعداز ارسال دعوتنامه به مالکان برای حضوردرجلسه مجمع عمومی ممکن است بعضی از آنها نتوانند یا نخواهند درجلسه مجمع(اعم ازعادی یا فوق العاده)حاضر شوند.دراین صورت اگر جلسه باحضور اکثریت لازم رسمیت یابد, طبق ماده13آیین نامه اجرایی تصمیمات آنها برای همه الزامی خواهد بود

برای مدیریت هوشمند و پرداخت شارژ آنلاین شارژ ساختمان ، مجتمع و مراکز تجاری اداری ، استفاده از نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان را پیشنهاد می کنیم .

" نرم افزار-رایگان-مدیریت-ساختمان وب اسکان-مجتمع تجاری اداری"