تغییرات نمای ساختمان

مطابق ماده9قانون تملک آپارتمان ها هریک از مالکین می توانندبارعایت مقررات این قانون وسایر مقررات ساختمانی,عملیاتی راکه برای استفاده بهتری ازقسمت اختصاصی خود مفید می دانند انجام دهند اما هیچ یک ازمالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایرمالکین,تغییراتی در نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود  انجام دهند

پیشنهاد ما برای آرامش و شفافیت در آپارتمان و مجتمع استفاده از نرم افزار رایگان مدیریت ساختمان وب اسکان می باشد.

" نرم افزار-رایگان-مدیریت-ساختمان وب اسکان"