هزینه حفظ ونگهداری تراس وبالکن

طبق تبصره3ماده4قانون تملک آپارتمان ها چنانچه چکونگی استقرارحیاط ساختمان یابالکن یا تراس مجموعه به گونه ای باشد که تنهاازیک یاچند واحد مسکونی امکان دسترسی به آن باشد,هزینه حفظ ونگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است

 

برای دسترسی کامل به قوانین آپارتمان نشینی  سایت وب اسکان را دنبال کنید.

" سایت وب اسکان-قوانین آپارتمان نشینی  "