مدت زمان عملکرد مدیر ساختمان

مطابق ماده15آیین نامه اجرایی حداقل مدت مدیریت در ساختمان2سال است ولی مجمع عمومی می تواند این مدت رااضافه کند.به عبارت دیگر مدت مدیریت نمی تواندازسوی مجمع عمومی عادی به کمتراز2سال تقلیل یابد.همچنین انتخاب مجدد مدیریامدیران بلامانع است.تعدادمدیران بستگی به تعداد واحد آپارتمان ها دارد