گذاشتن کفش جلوی در آپارتمان

گذاشتن کفش جلوی درآپارتمان مطابق تبصره ماده3آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها ممنوع است,چون هم زیبایی ونظم ساختمان رابرهم می زند و هم امکان دارد  کفش ها توسط اشخاص خارج ازساختمان به سرقت رود و باعث سو تفاهم بین اهالی ساختمان شود.حتی گذاشتن جاکفشی هم ممنوع است.مگراینکه مجمع عمومی تصمیم بگیرد که برای همه واحدها جا کفشی تهیه شود.

 

برای دسترسی کامل به قوانین آپارتمان نشینی  سایت وب اسکان را دنبال کنید.

" سایت وب اسکان-قوانین آپارتمان نشینی  "