وجود پارکینگ در سند

اگرطبق مبایعه نامه یا قولنامه آپارتمانی با پارکینگ خریداری شوداما قبل ازتنظیم سندرسمی معلوم شود که برابربا صورت مجلس تفکیکی آپارتمان فاقد پارکینگ بوده است,آپارتمان بدون پارکینگ معیوب محسوب می شودوبنا بر ماده422قانون مدنی خریدارهم می تواند معامله را قبول یا فسخ کندوهم می تواند مابه التفاوت قیمت را بگیرد

 

برای دسترسی کامل به قوانین آپارتمان نشینی  سایت وب اسکان را دنبال کنید.

" سایت وب اسکان-قوانین آپارتمان نشینی  "