نگهداری حیوانات در ساختمان

طبق تبصره ماده3آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها نگهداری حیوانات کوچکی ازقبیل انواع پرندگان,ماهی وگربه ومانندآن درقسمت های اختصاصی درحد متعارف وتا جایی که مزاحمت از لحاظ بهداشتی وایجاد سر و صدا  برای سایرین فراهم نکند,قانونا بلامانع است

 

برای دسترسی کامل به قوانین آپارتمان نشینی  سایت وب اسکان را دنبال کنید.

" سایت وب اسکان-قوانین آپارتمان نشینی  "