درخواست خسارت ناشی از تعمیرات  

اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به واحدی دیگر خسارت وارد شود , مالک آپارتمان خسارت دیده می تواند با ارائه داد خواست به داد گاه , زیان های وارده به را از واحد مورد نظر بخواهد . داد گاه پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می تواند به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 329 قانون مدنی به موضوع رسیدگی کند