در مورد اینکه چه موقع هزینه مشترک آپارتمان باید دریافت شود ، رای قانونی چیست؟

رای بدوی
در خصوص دعوای آقای ر.د. به طرفیت آقای ژ.الف. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده به ساختمان و همچنین دعوای جلب ثالث آقای ژ.الف. با وکالت آقای غ.ن. به طرفیت خانم الف.ط. و ر.د. ـ نظر به اینکه خواهان دعوای اصلی در شرح دادخواست و صورت‌جلسات دادگاه خواسته خودرا مطالبه هزینه‌های‌ ترمیم و تعمیر قسمت‌های مشترک ساختمان تعیین نموده است و کارشناس انتخابی هم میزان هزینه‌های‌ تعمیرات و ترمیم ساختمان را اعلام نموده‌اند. بنابراین با التفات به اینکه برابر مواد 10 و 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها ابتداً خواهان می‌بایست نسبت به انجام تعمیرات و تعمیر ساختمان اقدام و سپس از طریق ارسال اظهارنامه میزان سهم خوانده را مطالبه نماید. بنابراین با این کیفیت دعوای خواهان قابل استماع نبوده و به لحاظ آن... موضوع دعوای جلب ثالث نیز منتفی می‌باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه در هر دو پرونده صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود زاده

رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی ر.د. با وکالت آقایان1- ح.ع. 2-ع.ع. به طرفیت 1-آقای ژ.الف.2-خانم الف.ط. نسبت به دادنامه شماره 143-19/2/91 صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان و جلب ثالث مبنی بر مطالبه هزینه‌های‌ ترمیم و تعمیر قسمت‌های مشترک ساختمان صادر گردیده موجه و صحیح به نظر می‌رسد ذکر مخارج در ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها حکایت از انجام تعمیرات و ترمیم قسمت‌های مشترک نداشته بلکه عبارت مزبور کلی بوده و شامل هزینه‌هایی که بابت تعمیرات می‌بایستی پرداخت گردد نیز می‌شود بنابراین طرح دعوی به نحو مذکور صحیح بوده دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه پرونده اصلی و پرونده‌های جلب ثالث رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است. 
 رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 
حضرتی – کیازاد