پارکینگ ساختمان

یکی از قسمت های مهم در هر ساختمان، پارکینگ ساختمان می باشد که محل نگهداری وسایل نقلیه اعضای ساختمان و یا حتی افراد دیگر می باشد. در این مطلب از سوی وب اسکان، نرم افزار شارژ ساختمان، به بیان قوانین ساختاری پارکینگ ها و اقسام پارکینگ در ساختمان ها می پردازیم.

از آن جا که پارکینگ ها یک بخشی از ساختمان محسوب می شوند، باید موقعیت جغرافیایی پارکینگ به گونه ای باشد که دود و سر و صدای ناشی از عبور و مرور ماشین ها در آن موجب سلب آسایس اعضای ساختمان نشود. تمامی پارکینگ ها باید به نحوی ساخته شوند که به تهویه طبیعی دسترسی داشته باشند زیرا دود ناشی از خودرو ها می تواند سلامت اعضای ساختمن را به خطر اندازد، در صورت لزوم علاوه بر تهویه طبیعی، تهویه های مکانیکی نیز باید در نظر گرفته شود.

در ساختمان هایی با بیش از 6 واحد، بهتر است تا در قسمت پارکینگ سرویس بهداشتی نیز در نظر گرفته شود این امر برای ایجاد آسایش افراد ساختمان لازم می باشد. در بسیاری از موارد رانندگان خودرو ها و عوامل خدمات ونظافت نیاز به دسترسی به آب دارند ، لذا در پارکینگ های ساختمانی نیز باید دسترسی به آب لوله کشی در پارکینگ ها تعبیه گردد.

اقسام پارکینگ در ساختمان ها ومجمتع

  • پارکینگ های خصوصی؛ این گونه پارکینگ ها مختص استفاده ساکنین و کاربران ساختمان می باشد.
  • پارکینگ عمومی؛ این گونه پارکینگ ها که گاهی بخشی از فضای پارکینگ اختصاصی است و گاهی یک فضای مجزا می باشد، برای عموم قابل استفاده است. معمولا در برخی از ساختمان ها برای درآمدزایی ساختمان ها از اجاره دادن فضای خالی پارکینگ و اختصاص دادن پارکینگ به عموم استفاده می نمایند.

دسته بندی پارکینگ خودرو

توقف گاه ها و پارکینگ های خودرو، با توجه به وسعت و تعداد جایگاه های پارک خودرو به سه دسته تقسیم می شوند:

پارکینگ های کوچک؛ این نوع پارکینگ ها دارای حد اقل 3 جایگاه پارک خودرو می باشند.

پارکینگ های متوسط؛ این گونه پارکنیگ ها حداقل 4 جایگاه و حد اکثر 25 جایگاه مناسب پارک خودرو دارند. در این گونه پارکینگ های سرپوشیده باید ستون های بتنی در وسط و قسمت های مختلف پارکینگ برای ایمنی پارکینگ در نظر گرفته شود. هم چنین باید در مقابل حریم ایمنی کافی را داشته بایند. یک نکته مهم دیگر در پارکینگ های متوسط، سیستم های کنترلی و هشداردهنده ای می باشد که از برخورد خودرو ها به ستون ها جلوگیری می کند.

پارکینگ های بزرگ، که دارای بیش از 25 جایگاه پارک خودرو می باشند.

ضوابط و قوانین مربوط به پارکینگ ها

در ساختمان هایی که قصد داریم پارکینگ فضای پارک چندین خودرو را فراهم نماید، باید ستون ها به نحوی تعبیه گردد که در فضای موجود، بیشترین تعداد جایگاه پارک ایجاد شود.

برای تأمین یک واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی ۳ متر (سه متر) و آکس به آکس دو ستون طولی آن ۵ متر ( پنج متر ) الزامی است‌. در هر صورت عرض محل پارک کمتر از ۲/۵۰ متر نباشد‌.
برای تأمین دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم آکس به آکس دو ستون عرضی ۳ متر (‌سه متر‌) و طول آن ۱۰ متر (‌ده متر‌) الزامی است‌. در هر صورت عرض محل پارک کمتر از ۲/۵۰ متر نباشد‌.منظور از پارکینگ مزاحم آن دسته از پارکینگ هایی هستند که در حالت پارک دو خودرو پشت سر هم، فضای کافی برای جا به جایی خودرو جلویی وجود ندارد. در این صورت ابتدا باید خودرو عقبی جا به جا شود تا فضا برای جابه جایی خودرو جلویی فراهم گردد.

برای تأمین دو واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی ۵ متر (پنج متر‌) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز ۵ متر (‌پنج متر‌) الزامی است‌. در هر صورت عرض محل پارک کمتر از ۴/۵۰ متر نباشد.
در این صورت راه ورود و خروج به عرض ۵ متر (‌پنج متر‌) الزامی است یا به عبارتی آکس به آکس دو ستون عرضی محل عبور ۵ متر (‌پنج متر‌) . در هر صورت عرض محل عبور کمتر از ۴/۵۰ متر نباشد.
برای تأمین سه واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی ۷/۵۰ متر ( هفت و نیم متر‌) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز ۵ متر (پنج متر) الزامی است‌. در هر صورت عرض محل پارک کمتر از ۷ متر نباشد‌.

در هر حال بسته به نوع اسكلت ساختمان در آخر اجرا و تمام شده‌، برای یك واحد پاركینگ ۲/۵۰ متر، برای دو واحد پاركینگ و مانور‌ها ۴/۵۰ متر و برای سه واحد پاركینگ ۶/۵۰  قابل قبول است.

صدور پروانه جهت اضافه اشكوب مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمانی و یا تغییرات آن حداقل تعداد محلهای پارکینگ مورد نیاز براساس معیارهای مشخص شده در ضوابط مربوطه پیش بینی شده باشد.
تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمیشود و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ قابل تامین است.
رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.

از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین ۲۰ متر و بیشتر باشد که در این صورت می‌توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود.
حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت تا ۲/۴۰ متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نشود ارتفاع اولیه تا ۲/۶۰ متر به شرط اینکه سطح فونداسیون تا ۶۰ سانتیمتر پایینتر از گذر باشد بلامانع است.
در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین تواما صادر شود، ارتفاع تمام شده پیلوت تا ۲/۴۰ متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی‌ها مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده بر اساس پروانه تا ۳ متر و ارتفاع تمام شده ۲/۶۰ متر بلامانع است.
پیش بینی راه ورودی پارکینگ رامپ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده و لیکن درهرحال راه ورودی جزء فضای پارکینگ ساختمان نخواهد بود.
اجرای شیب مثبت جهت رامپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است.
پارکینگ‌های مورد نیاز ساختمان‌ها فقط در پیلوت، زیرزمین و مازاد فضای باز قابل تامین بوده و استفاده از فضای باز غیرمازاد جهت این منظور ممنوع است.
پیش بینی دو واحد پارکینگ از مجموع پارکینگ‌های مورد نیاز پشت سر هم بلامانع است. (صرفا در پارکینگ‌های مسکونی) در مجتمع های اداری و تجاری به ازای هر پارکینگ می‌توان در صورت امکان یک پارکینگ مزاحم قرار داد مشروط به اینکه مزاحم دیگر پارکینگ‌ها نباشد‌.
عرض راه عبوری حداقل ۳متر پیش بینی شود.
ارتفاع پارکینگ های بیش از ۱۰۰۰ متر مربع یا بیش از ۲۵ واحد می تواند تا ۳ متر پیش بینی شود.
از نظر مقررات عمومی پارکینگ به لحاظ ابعاد (عمق، دهنه خالص محل‌های پارک بر حسب زاویه) عرض خالص دسترسی‌ها، حداقل شعاع، شعاع گردش رامپ‌ها در رابطه با ابعاد وسائل نقلیه استفاده کننده، استاندارهای بین المللی ملاک عمل است.
حداکثر شیب رامپ ۱۵% خواهد بود.
(زیرزمین پارکینگ) باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد، (پله، آسانسور)

شعاع گردش رامپ ۶/۵۰ متر است.(شعاع قوس از آکس رامپ)
چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از ۱۰۰۰ متر مربع است، رامپ ورودی رفت و برگشت جداگانه مورد نیاز است و یا عرض رامپ باید حداقل ۵ متر باشد.
برای پارکینگ معلول حداقل عرض مفید ۳٫۵۰ متر مورد نیاز است.
برای کلیه موارد فوق طول ایست اتومبیل ۵ متر قابل قبول است.

 

 امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد ، به پشتوانه همراهی شما مخاطبین محترم ، سامانه مدیریت و نرم افزار رایگان شارژ ساختمان وب اسکان تلاش خواهد کرد تا در ادامه نکات کاربردی پیرامون بهبود مسائل حوزه آپارتمان نشینی و مدیریت آپارتمان را منتشر نماید .

0 نظر

نظر دهید

captcha