راهنمای سریع وب اسکان

عضویت در سایت

برای استفاده از خدمات وب اسکان ابتدا باید مدیر ساختمان در سایت ثبت نام نماید

ورود به سایت

پس از ورود مدیر ساختمان در سامانه، وی می بایست یک ساختمان ثبت کند

تکمیل اطلاعات

پس از تکمیل اطلاعات واحدها و ورود مشخصات مالی اول دوره میتوانید به داشبورد ساختمان خود وارد شوید

مدیریت آپارتمان

پس از ورود به داشبورد ساختمان میتوانید از امکانات مدیریت مالی و دیگر امکانات سامانه استفاده نمایید