جستجوی: وب اسکان سند پارکینگ -- 1 مورد یافت شد --
  • قوانین: وجود پارکینگ در سند
    وجود پارکینگ در سند اگرطبق مبایعه نامه یا قولنامه آپارتمانی با پارکینگ خریداری شوداما قبل ازتنظیم سندرسمی معلوم شود که برابربا صورت مجلس تفکیکی آپارتمان فاقد پارکینگ بوده است,آپارتمان بدون پارکینگ ...